NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Návštěvník zakoupením vstupenky nebo vstupem do kina s platnou vstupenkou na kterékoliv představení kina vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto Návštěvního řádu. Platnou vstupenkou je návštěvník povinen se prokázat u vstupu do kina a je povinen si ji u sebe ponechat po celou dobu pobytu v kině.

Zakoupená vstupenka platí pouze pro konkrétní filmové představení a místo na ní uvedené.

Návštěvníkům kina není dovoleno:

 • kouřit ve všech prostorách kina 
 • vstupovat do prostor kina s potravinami a nápoji zakoupenými mimo prostory kina
 • vstupovat do prostor kina pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek
 • přivádět do prostor kina jakákoli zvířata
 • používat mobilní telefon během filmového představení
 • používat únikové východy určené výhradně k evakuaci kina
 • rušit filmová představení hlasitým hovorem, pískáním a jiným způsobem odporujícím zásadám společenského chování
 • používat fyzické síly, neslušných výrazů a gest nebo výrazů či jakýchkoli projevů hanobících rasu, náboženství nebo etnikum
 • nosit ve všech prostorách kina střelné zbraně nebo být jinak ozbrojen
 • jakkoli poškozovat majetek kina, včetně psaní, stříkání sprejem, škrábání, apod.
 • úmyslně poškozovat jakékoli bezpečnostní nebo protipožární zařízení
 • nosit do prostor kina objemná zavazadla
 • pořizovat během filmového představení jakékoli zvukové, obrazové či zvukově obrazové záznamy na jakékoli zařízení umožňující zhotovení takových záznamů
 • účastnit se představení, pokud nesplňují věkovou hranici přístupnosti stanovenou výrobcem nebo distributorem audiovizuálního díla dle § 4, písm c) a d) Předpisu č. 496/2012 Sb (Zákon o audiovizi); návštěvníci jsou za tímto účelem povinni prokázat provozovateli Kina Hustopeče skutečnost, že tuto hranici splňují

Za nezletilé návštěvníky kina odpovídají v plném rozsahu jejich zákonní zástupci, na jejich plné odpovědnosti je posouzení, zdali je dané filmové představení označené dle § 4, písm a) a b) Předpisu č. 496/2012 Sb (Zákon o audiovizi) za přístupné bez omezení nebo nevhodné pro děti do 12 let, pro nezletilého vhodné či nikoliv. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv újmu vzniklou nezletilému z tohoto důvodu.

Důležitá upozornění

 • v případě výpadku počítačové sítě a následné nefunkčnosti pokladen nelze dodržet rezervace, divákům budou prodány náhradní vstupenky
 • pokud budou některá představení zrušena z důvodů majících charakter vyšší moci, když v příčinné souvislosti dojde zejména k selhání technických zařízení, lze nárokovat vrácení vstupného po předložení vstupenky za zrušené představení; právo na vrácení vstupného lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce od příslušné události
 • návštěvníci jsou povinni si hned u pokladen přepočítat vrácené peníze, na pozdější reklamace nebude brán zřetel
 • v případě poškození prostor a vybavení kina má provozovatel nárok na náhradu škody
 • v případě, že do 10 minut od plánovaného začátku představení není prodána žádná vstupenka, představení je zcela zrušeno bez možnosti jeho zahájení v pozdějším čase
 • při uzavřených školních představeních zodpovídá za pořádek a bezpečnost diváků školní (výchovný) dozor, který byl určen vedením školy a diváky do kina přivedl
 • filmové představení končí až po promítnutí závěrečných titulků; diváci odchází z hlediště až po rozsvícení stropního osvětlení, aby tak chránili svou bezpečnost
 • provozovatel nezodpovídá za osobní věci návštěvníků odložené volně v prostorách kina
 • pro odložení osobních věcí je návštěvníkům k dispozici šatna s obsluhou
 • v celém prostoru kina platí zákaz prodeje alkoholu osobám mladším 18 - ti let
 • za zakoupené zboží nezletilým návštěvníkům odpovídají v plném rozsahu jejich zákonní zástupci, na jejich plné odpovědnosti je posouzení, zdali je zakoupené zboží, včetně propagačních materiálů a reklamních předmětů k filmům vhodné či nikoliv
 • do prostor kina je zákaz nošení jakýchkoliv skleněných předmětů
 • nedílnou součástí filmového představení, na které je zakoupena vstupenka, je i reklamní blok v maximální délce 30 minut, který se skládá z komerčních reklamních sdělení a z filmových upoutávek; délka reklamního bloku však není zahrnuta do celkové délky příslušného filmového titulu

V Hustopečích dne 1. 1. 2019
Město Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 69301 Hustopeče